چطوری خطوط روی صفحه اسکرین گوشی رو ازبین ببریم؟

چطوری خطوط روی صفحه اسکرین گوشی رو ازبین ببریم؟
👈۲پیمانه جوش شیرین + ۱پیمانه آب را به حالت خمیری درآورید و روی گوشی بکشید و در انتها با پارچه مرطوب پاک کنید.