هر یک ساعت دویدن هفت ساعت بر طول عمر انسان می افزاید!

آخرین تحقیقات نشان داده است که هر یک ساعت دویدن هفت ساعت بر طول عمر انسان می افزاید.
✨این یعنی به طور متوسط، قلب دونده ها، سه سال بیشتر میتپد !