نشستن طولانی ازسیگار کشیدن مضرتر است.

نشستن طولانی ازسیگار کشیدن مضرتر است.
نشستن طولانی خطر ابتلا به بیماری قلبی، چاقی، دیابت، سرطان ومرگ زود هنگام راافزایش می‌دهد.
(به ازای هر1ساعت نشستن 2ساعت از طول عمرانسان کم می‌شود).