از غذا خوردن لذت ببرید !

براساس تحقیقات کسانی که از غذا خوردن لذت می‌برند بیشتر غذا را هضم کرده و می‌سوزانند ولی کسانی که از غذا خوردن استرس چاقی می‌گیرند بیشتر غذا را در بافت‌های بدن ذخیره کرده و چاق‌تر می‌شوند !